aktuality

Aktuality

Obnovenie prevádzky školy

Príkaz riaditeľa školy č. 33/2020 na obnovenie prevádzky niektorých organizačných zložiek

 

Obnovujem prevádzku Evanjelickej materskej školy od pondelka 09.11.2020 v čase od 07.00 do 16.00.

Obnovujem prezenčný spôsob vzdelávania na prvom stupni Evanjelickej základnej školy a v Školskom klube detí od utorka 10.11.2020 v čase od 07.00 do 16.00.

Zákonný zástupca je povinný pri vstupe do budovy predložiť službukonajúcemu zamestnancovi doklad potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19 a odovzdať triednej učiteľke vyplnené a podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (nižšie).

Zamestnanec je povinný pri nástupe na pracovisko predložiť priamemu nadriadenému doklad potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19.

Druhý stupeň Evanjelickej základnej školy a Evanjelické kolegiálne gymnázium pokračuje v dištančnom vzdelávaní do 27.11.2020.

 

Spoločná zodpovednosť- usmernenie Ministerstva školstva SR

Príkaz RŠ č. 33-2020 - na obnovenie prevádzky niektorých org. zložiek ESSPO od 09.11.2020

Podmienky vstupu do školy

Vyhlásenie zamestnanca

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti

 

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.