Covid opatrenia od 12.10.2020

Príkaz riaditeľa školy na zmenu organizácie vzdelávania s platnosťou od 12.10.2020

Deti EMŠ budú navštevovať MŠ tak, ako doposiaľ.
 
Žiaci EZŠ sa vzdelávajú tak, ako doposiaľ.
 
Vzdelávanie v EKG bude realizované nasledujúcim spôsobom: 
- Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta - prezenčne v škole v režime tak, ako doposiaľ
- Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva, I.A, II.A, III.A a IV.A - dištančne podľa Dodatku č. 1 Školského poriadku EKG a podľa "online" rozvrhu, ktorý majú všetci vyučujúci.
 

Príkaz riaditeľa školy č. 27-2020

Opatrenia od 12.10.2020

Dozor v jedálni EKG a EZŠ 6-9 v 2020-2021 iba pre žiakov od 21.09.2020

Dozor v jedálni EKG a EZŠ 6-9 v 2020-2021 pre učiteľov od 12.10.2020

2020-10 Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku EKG platný od 01.09.2020