Učitelia EKG

EVANJELICKÉ KOLEGIÁLNE GYMNÁZIUM

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Funkcia: riaditeľ školy

Vyučuje predmety: občianska náuka, dejepis

Kontakt: riaditel@esspo.sk

Mgr. Erika Beňová

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa pre EKG,

               vedúca PK prírodovedných predmetov

Vyučuje predmety: matematika, fyzika

Kontakt: benova@esspo.sk

ThDr. Matej Oráč ThDr. Matej Oráč, PhD.

Funkcia: učiteľ, duchovný správca školy,

                vedúci PK výchovných predmetov

Vyučuje predmet: evanjelické a.v. náboženstvo
Kontakt: orac@esspo.sk

Mgr. Iveta Birošová

Funkcia: triedna učiteľka VIII. O a IV. A,

                vedúca PK nemeckého jazyka

Vyučuje predmet: nemecký jazyk

Kontakt: birosova@esspo.sk

           Mgr. Miroslav Čurlík

Mgr. Miroslav Čurlík
Funkcia: učiteľ
Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: curlik@esspo.sk

               www.mirocurlik.wordpress.com

Mgr. Radoslava Čurlíková

Mgr. Radoslava Čurlíková

Funkcia: triedna učiteľka V. O, výchovná poradkyňa

Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: curlikova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 9:00 - 10:00

           Mgr. Anna Demčáková

Mgr. Anna Demčáková

Vyučuje predmety: biológia, chémia

Kontakt: demcakova@esspo.sk

               www.annademcakova.wordpress.com

Mgr. Anna Fabuľová

Mgr. Anna Fabuľová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: telesná výchova

Kontakt: fabulova@esspo.sk

      RNDr. Iveta Germanová RNDr. Iveta Germanová
Funkcia: triedna učiteľka I.O
Vyučuje predmety: matematika, informatika, fyzika
Kontakt: germanova@esspo.sk
      Mgr. Jana Gregová

Mgr. Jana Gregová

Funkcia: učiteľka, špeciálny pedagóg

Vyučuje predmet: výtvarná výchova

Kontakt: gregova@esspo.sk

      Mgr. Soňa Grestyová

Mgr. Soňa Grestyová

Funkcia: triedna učiteľka III. A, 

               zamestnanecká dôverníčka

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: grestyova@esspo.sk

                www.conmotoslovakia.wordpress.com

     Mgr. Martin Joščák

Mgr. Martin Joščák

Funkcia: učiteľ

Vyučuje predmety: telesná a športová výchova, technika

Kontakt: joscak@esspo.sk

       Mgr. Alexandra Kamenická

Mgr. Alexandra Kamenická

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: anglický jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: kamenicka@esspo.sk       

       RNDr. Mária Kancírová, PhD.

RNDr. Mária Kancírová, PhD.

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: matematika, fyzika

Kontakt: kancirova@esspo.sk

    Mgr. Zuzana Kmecíková

Mgr. Zuzana Kmeciková

Funkcia: triedna učiteľka II.A

Vyučuje predmety: občianska náuka, dejepis

Kontakt: kmecikova@esspo.sk

                www.sussannakmeecii.wordpress.com

    Mgr. Katarína Kopčák

Mgr. Katarína Kopčák

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: anglický jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: kopcak@esspo.sk

 

Mgr. Martin Chalupka

Funkcia: učiteľ

Vyučuje predmet: evanjelické a.v. náboženstvo

Kontakt: chalupka@esspo.sk
 

Mgr. Zuzana Kováčová

Funkcia: učiteľ

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: kovacova@esspo.sk

PhDr. Ľudmila Kónyová

PhDr. Ľudmila Kónyová

Funkcia: triedna učiteľka I.A,

                vedúca PK spoločenskovedných predmetov

Vyučuje predmety: slovenský jazyk, dejepis

Kontakt: konyova@esspo.sk

                www.slovencinari.wordpress.com/

Mgr. Gabriela Kundríková

Mgr. Gabriela Kundríková

Funkcia: triedna učiteľka II.O

Vyučuje predmety: slovenský jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: kundrikova@esspo.sk

Ing. Juraj Luščák

Ing. Juraj Luščák

Funkcia: triedny učiteľ VII. O,

               správca siete

Vyučuje predmet: informatika

Kontakt: luscak@esspo.sk

Mgr. Ľudmila Martičková

Mgr. Ľudmila Martičková

Funkcia: triedna učiteľka III. O

Vyučuje predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk

Kontakt: martickova@esspo.sk

Mgr. Zuzana Pulščáková

Mgr. Zuzana Pulščáková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: hudobná výchova

Kontakt: pulscakova@esspo.sk

 

Gabriele Schönrock

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: nemecká lektorka

Kontakt: schonrock@esspo.sk

Mgr. Miriama Voľanská

Mgr. Miriama Voľanská

Funkcia: triedna učiteľka IV.O

Vyučuje predmet: anglický jazyk

                              vedúca PK anglického jazyka

Kontakt: volanska@esspo.sk

  Mgr. Lenka Maťašová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: matematika, geografia
Kontakt: matasovalenka@esspo.sk
  PhDr. Júlia Poljaková
Funkcia: učiteľka
Vyučuje predmety: dejepis, občianska náuka
Kontakt: poljakova@esspo.sk
Organizačné zložky: 
Školský rok: