Začiatok školského roka

Začal sa 20. školský rok novodobej existencie Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove

Podobne ako na stovkách  ďalších stredných škôl na Slovensku sa aj pre žiakov Evanjelického kolegiálneho g ymnázia v Prešove 2. septembra začal nový školský rok. Už tradične sa viac než dvesto žiačok a žiakov štvor- a osemročného štúdia stretlo po letných prázdninách v Chráme sv. Trojice na slávnostných službách Božích. Spolu so svojimi pedagógmi a – takisto už tradične – aj mnohými absolventmi si vypočuli kázeň biskupa Východného dištriktu, Mgr. Slavomíra Sabola, ktorý pripomenul, aké je dôležité túžiť po dotykoch Ježiša Krista a aktívne ich vyhľadávať v modlitbe, čítaním Božieho slova a službou svojim blížnym. Po účasti na Večeri Pánovej, ktorú spolu s biskupom VD prisluhoval duchovný správca školy, ThDr. Matej Oráč, PhD., si prítomní vypočuli príhovor riaditeľa školy. PhDr. Marián Damankoš, PhD. v ňom informoval o zámeroch školy a mnohých akciách naplánovaných na tento školský rok, o projektoch, do ktorých sa škola zapojila a o zmenách oproti minulému školskému roku. Zvlášť privítal žiakov prvého ročníka a poprial im, aby si na škole čo najskôr zvykli a dosahovali veľa úspechov. Pripomenul tiež, že Evanjelické kolegiálne gymnázium  po svojom opätovnom založení v roku 1996 práve vstupuje do jubilejného dvadsiateho školského roka. V závere svojho prejavu riaditeľ školy zaželal všetkým požehnaný a úspešný školský rok 2015/2016.

Andrea Hanzová

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Školský rok: