Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Zmeny na stránke

18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019

Krúžky

Krúžky ponúkané žiakom ESŠ v šk. roku 2017/2018

 1. Príprava na DSD I a ústnu maturitnú skúšku

Vedúci krúžku: Mgr. Jana Kožlejová

 

 1. Počítače, počítačové siete, programovanie

Vedúci krúžku: Ing. Juraj Luščák

Triedy: II. A, III. A, IV. A, VI. O, VII. O, VIII. O

Krúžok bude zameraný na počítačové siete, spájanie a komunikáciu počítačov. V rámci krúžku sa však budeme zaoberať aj programovaním.

Záujemcovia s dostatočnými vedomosťami anglického jazyka sa budú môcť zapojiť do celosvetového kurzu CCNA1 v rámci CISCO Akadémie, ktorú máme zriadenú na škole a po úspešnom ukončení kurzu získať bezplatne certifikát o absolvovaní kurzu. Materiály k tomuto kurzu sú v anglickom jazyku, priebežné aj záverečné testovanie je takisto v anglickom jazyku. Termín: pondelok 14:45 – 16:45.

 

 1. Fyzika pre maturantov

Vedúci krúžku: Mgr. Erika Beňová

Cieľová skupina: žiaci IV.A, VIII.O (III.A, VII.O)

Termín: štvrtok 14:00-16:00

Náplň krúžku je zameraná na zopakovanie učiva fyziky potrebného na zvládnutie prijímacích pohovorov na VŠ a upravená podľa potrieb a záujmov členov krúžku.

 

 1. Príprava k DSD II

Vedúci krúžku: Cornelie Kutscher

V školskom roku 2017/18 ponúkam žiakom VII.O a VIII.O krúžok "Príprava k DSD II", na ktorom sa budú žiaci pripravovať na jazykový diplom B2/C1.

 1. Slovenčinou k maturite

Vedúci krúžku: PhDr. Ľudmila Kónyová

Príprava študentov k maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry (krúžok určený nielen pre maturantov) pre žiakov SŠ

Precvičovanie teoretických vedomostí i praktických zručností pri práci s konkrétnym literárnym či vecným textom. Opakovanie gramatických zručností. Príprava k EČ MS (testy, čítanie s porozumením), PFIČMS (slohové práce), IČ MS (rozbor literárnych textov).

 

 1. Kultúra nemecky hovoriacich krajín

Vedúci krúžku: Mgr. Gabriela Kundríková

Krúžok je určený všetkým, ktorí sa chcú zlepšiť v konverzácii v nemeckom jazyku a dozvedieť viac o zvykoch, kultúre a životnom štýle mladých v Nemecku. Krúžok bude vedený dvoma nemeckými lektormi.

 

 1. Školský časopis Speculum

Vedúci krúžku: Mgr. Gabriela Kundríková

Krúžok Školský časopis je určený všetkým, čo majú nápady, chuť tvoriť, prezentovať školu i seba. Obsahovú štruktúru časopisu budú tvoriť články o dianí v EKG,vlastná tvorba žiakov v slovenskom, ale aj v nemeckom a anglickom jazyku, reportáže zo študijných a výmenných pobytov, rozhovory so zaujímavými osobnosťami školy, ankety a podobne. Hľadáme aktívnych členov redakčnej rady.


 1. Hravá nemčina

Vedúci krúžku: Mgr. Gabriela Kundríková

Cieľová skupina: 3. – 7. ročník EZŠ

Pre všetkých, čo sa chcú  zábavnou formou  zoznámiť s nemčinou,  naučiť sa prvé slovíčka, pesničky a  básničky, jednoducho sa vyjadriť  v každodenných situáciách  a získať tak základ do ďalšieho štúdia nemčiny.

 

 1. Domino  2017/2018

Vedúci krúžku: ThDr. Matej Oráč, PhD.         Krúžok je určený všetkým žiakom EKG (príma – oktáva, I. ročník – IV. ročník) a  Evanjelickej základnej školy (2. stupeň), ktorí chcú duchovne rásť a spoločne sa stretávať k výkladu Božieho slova, modlitbám, piesňam a hrám. Súčasťou krúžkovej činnosti v školskom roku 2017/2018 bude aj jesenná a jarná víkendovka Domina pre členov krúžku, ale aj pre všetkých žiakov EKG, ktorí o tento výlet prejavia záujem. Ponúkame dve noci v škole pre žiakov EKG. V mesiaci september a jún pripravujeme grilovačky. Čas konania krúžku: štvrtok 14: 45

 

 1. Športový krúžok

Vedúci krúžku: Mgr. Anna Fabuľová

Krúžok je určený pre dievčatá - obsah a náplň činnosti podľa záujmu - v pondelok od 14:30 do 16:30 - telocvičňa ESŠ.

 

 1. Kapela

Vedúci krúžku: Mgr. Soňa Grestyová

Kapela je pre žiakov všetkých tried, ktorí chcú svoj talent zužitkovať predovšetkým na Službách Božích.

Miesto a čas: 1. Chrám Sv. Trojice, streda 7:00 - 8:30

2. Školská knižnica, pondelok 15:00 - 16:00

 

 1. Angličtina pre EZŠ

Vedúci krúžku: Mgr. Lucia Malčovská

Upevňovanie vedomostí učiva 7.ročníka. KTO: hlavne 7.A, ale môžu aj žiaci II.O

KEDY: štvrtok 14:00-16:00 KDE: učebňa 7.A (č.226)

 

 1. FLORBAL

Vedúci krúžku:  Mgr. Martin Joščák

- chlapci EKG + 2stupeň EZŠ (5,6,7,8.A, I.O-VII.O, 1.A - 4.A)

- zdokonaľovanie sa v herných činnostiach (práca s loptičkou, vedenie, prihrávka, streľba);

- rozvoj pohybových schopností (rýchlosť, sila, vytrvalosť, obratnosť);

- hra a nácvik herných situácii (pravidlá, špecifiká zápasu, útočný a obranný systém, presilovky-oslabenia-štandardné situácie)

 

 1. Academic pre žiakov ESŠ

Vedúci krúžku: PhDr. Ľudmila Kónyová

Príprava a realizácia kultúrnych programov

Krúžok je určený všetkým študentom školy, ktorí sa chcú aktívne podieľať na prípravekultúrnych programov (hrať v scénkach, moderovať, pripravovať scenáre, chystať kulisy, vypomáhať v réžii...), ktorí prednášajú umelecký text, ktorí sa pokúšajú o umeleckú tvorbu.

 

 1. Mediálno – knižničný krúžok

Vedúci krúžku: PhDr. Ľudmila Kónyová

pre žiakov ESŠ (všetky zložky)

Sprístupnenie školskej knižnice žiakom i širokej verejnosti

Krúžok je určený všetkým žiakom školy, ktorí chcú byť aktívnymi pomocníkmi – mladými knihovníkmi.

 

 1. Debatiáda

Vedúci krúžku: Mgr. Zuzana Kmeciková

Teda debata v malom, je súťaž určená žiakom 2. stupňa základných škôl a nižšieho stupňa osemročných gymnázií organizovaná Slovenskou debatnou asociáciou. Krúžok tak bude prípravou na súťaže, kde sa naučíte hravou formou formulovať a cibriť svoje názory a komunikačné schopnosti. Cieľová skupina: I.O – IV.O, 5.A -  8.A  Termín: utorok 13:40 – 15:40 hod.

 1. Literárno –dramatický krúžok

Vedúca krúžku: : Mgr. Mária Čurlíková

Žiaci: EZŠ 5.-9.

Krúžok je určený všetkým žiakom, ktorí majú záujem o nácvik divadelných predstavení, dramatizáciu textov, návštevu divadelných predstavení. Budeme sa hrať na hercov J, čítať a predstavovať nové knihy, tvoriť z nich scenáre.  Pokúsime sa tvoriť malé divadelné predstavenia, akadémie. Trochu hrať, trochu sa predvádzať J.

 

 1. Krúžok vyučovania biológie a geografie s využitím počítačov

Vedúca krúžku: Mgr. Lucia Beňová

Cieľová skupina: EZŠ 5-9.

Náplňou bude oboznámiť sa s možnosťami využívania informačno-komunikačných technológií pri získavaní a prehlbovaní vedomostí a zručností z oblasti biológie a geografie. Naučíme sa pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, internetovými stránkami a aplikáciami, ktoré nám pomôžu lepšie spoznať svet okolo nás.

Termín: pondelok, 14:30-16:30

 

 1. Spevácky zbor

Vedúci krúžku: Mgr. Zuzana Pulščáková

Veková kategória neobmedzená, 2.stupeň ZŠ - posledný ročník gymnázia

Miesto: knižnica              čas: pondelok, 7:00 - 8:00, utorok, 7:00 - 8:00

 

 1. Dopravná výchova - cesta k vodičskému preukazu

Lektor: profesionálny inštruktor autoškoly

 

Poznámka:

Krúžky pod čiarou od čísla 8 až po číslo 19 ponúkajú svoju činnosť aj žiakom EZŠ.

Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!