Krúžky

Krúžková činnosť v školskom roku 2019/2020

Názov krúžku

Vedúci

Obsahové zameranie

Cieľová skupina

Termín

Domino 

ThDr. Matej Oráč, PhD.

Krúžok je určený všetkým žiakom EKG (príma – oktáva, I. ročník – IV. ročník) a Evanjelickej základnej školy (2. stupeň), ktorí chcú duchovne rásť a spoločne sa stretávať k výkladu Božieho slova, modlitbám, piesňam a hrám. Súčasťou krúžkovej činnosti v školskom roku 2019/2020 bude aj jesenná a jarná víkendovka Domina pre členov krúžku z EKG, ale aj pre všetkých žiakov EKG, ktorí o tento výlet prejavia záujem. Ponúkame dve noci v škole pre žiakov EKG, jednu aj pre žiakov 2. stupňa EZŠ (6. – 9. ročník). V mesiaci september a jún pripravujeme pizza párty, v júni vodný futbal. 

žiaci EKG

štvrtok 14:45

JA FIRMA

Mgr. Jana Gregová

JA Firma je súčasťou vzdelávacích programov, ktoré prezentuje nezisková spoločnosť Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť (JA SR).  JA firma simuluje činnosť akciovej spoločnosti. Žiaci majú možnosť preniknúť do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu školského roka sa oboznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, žiaci pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Žiaci získavajú podnikateľské zručnosti: kreatívne myslenia, sebadôveru, komunikačné a prezentačné zručnosti, schopnosť vyjednávať a rozhodovať, tímovú prácu, riadenie času, cieľov a rizík. Zároveň sa naučia: získať finančné prostriedky predajom akcií, otvoriť a používať bankový účet, spolupracovať pri realizovaní prieskumu trhu a vytváraní podnikateľského plánu, vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu, propagovať svoje výrobky a služby, predávať svoje výrobky a služby, spravovať firemné financie, prezentovať na veľtrhu.

VII. O

 

 

Slovenčinou            k maturite 

PhDr. Ľudmila Kónyová

Príprava študentov k maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry. Precvičovanie teoretických vedomostí i praktických zručností pri práci s konkrétnym literárnym či vecným textom. Opakovanie gramatických zručností. Príprava k EČ MS (testy, čítanie s porozumením), PFIČMS (slohové práce), IČ MS (rozbor literárnych textov).

krúžok určený nielen pre maturantov -  pre žiakov SŠ

   po vzájomnej dohode so žiakmi

Slovenčinárik

PhDr. Ľudmila Kónyová

Príprava študentov k testovaniu T9 zo slovenského jazyka a literatúry (testy, čítanie s porozumením). Precvičovanie teoretických vedomostí i praktických zručností pri práci s konkrétnym literárnym či vecným textom. Opakovanie gramatických zručností.

  žiaci kvarty    

(ale aj tercie)

   po vzájomnej dohode so žiakmi

Kapela EKG

Mgr. Ľudmila Martičková

Krúžok je určený všetkým talentovaným a veriacim mladým ľuďom, ktorí milujú hudbu a chcú ju používať na oslavu Boha. Speváci, gitaristi, basgitaristi, bubeníci, huslisti, flautisti, saxofonisti atď., ste srdečne vítaní!

 V. – VIII.O

utorok,streda 14,45 –16,30

streda7,00 – 8,30 (SLB)

Redaktori

Mgr. Ľudmila Martičková

V súčasnosti hrajú médiá vo svete veľkú rolu. Oboznamujú s dianím vo svete a zároveň vyjadrujú rozličné názory na svet a na to, čo sa v ňom deje. Krúžok Redaktori je určený všetkým žiakom EKG, ktorých zaujíma, čo sa deje okolo nich, a ktorí sa o svoj pohľad na okolité dianie radi delia s inými ľuďmi. V rámci krúžku bude vytvorená redakcia časopisu EKG, ktorý bude vydávaný v pravidelnom intervale a dostupný online. Časopis sa bude zameriavať predovšetkým na dianie v priestore školy a v priestore regiónu. Krúžok môžu navštevovať všetci priaznivci žurnalistiky, ktorí už skúsenosti s písaním majú, ale aj takí, ktorí by ich chceli nadobudnúť a zlepšovať si aj vlastnú čitateľskú gramotnosť. Nádejní redaktori, reportéri, fotografi a spisovatelia, prišiel váš čas, toto je váš priestor sebarealizácie.

 I.O – VIII.O

štvrtok 13:45

Príprava na DSD II skúšku

Gabriele Schönrock  

Príprava na jazykový diplom DSD II s nemeckou lektorkou. Rozvoj argumentačných a komunikačných zručností v nemeckom jazyku. Povinná príprava na DSD II.

VII.O a VIII.O

 

Matematika  na dlani

RNDr. Iveta Germanová

Cieľom krúžku je rozvíjať matematické zručnosti žiakov pri precvičovaní prebraného učiva z matematiky, učiť ich trpezlivosti pri hľadaní výsledku, pomôcť s prípravou na matematické súťaže a testovania, zvyšovať záujem žiakov o matematiku pomocou rôznych logických úloh a hlavolamov, zapájať žiakov do matematických súťaží.

II.O - – IV.O

pondelok, štvrtok 13,40 -14,40