Evkogym, neinvestičný fond

Neinvestičný fond Evkogym bol zriadený 12. septembra 2002 Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania so sídlom v Prešove za účelom:

  • rozvoja a ochrany duchovných hodnôt,
  • všestrannej podpory a rozvíjania talentov z radov žiakov a študentov Evanjelickej spojenej školy v Prešove,
  • podpory vzdelávania detí, žiakov, ako aj pedagógov školy,
  • podpory zabezpečovania podmienok pre progresívne metódy výchovno-vzdelávacieho procesu, vrátane materiálno-technického zabezpečenia učebných pomôcok, techniky a pod.,
  • podpory vzdelávacích a poznávacích pobytov v zahraničí detí, žiakov a učiteľov školy,
  • podpory organizovania súťaží, turnajov, kvízov,
  • podpory iných aktivít v jednotlivých študijných odboroch.

Štatút n. f. Evkogym

Orgány Evkogymu k 28. 4. 2018

Orgány Evkogymu k 24. 3. 2016


Dňa 28. 03. 2017 o 16.30 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady neinvestičného fondu Evkogym.

Program:

1. Privítanie, modlitba

2. Informácia o plnení schváleného rozpočtu v roku 2016

3. Správa o činnosti za rok 2016

4. Správa Revíznej komisie za rok 2016

5. Návrh rozpočtu na rok 2017

6. Rôzne

a) Žiadosť EKG o zakúpenie učebníc pre NEJ

Prehľad príjmov z 2% dane za roky 2007 - 2016

Schválený rozpočet na rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Zápisnica zo zasadnutia 28.3.2017


Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Evkogymu 23. 3. 2016

Rozpočet na rok 2016

Výročná správa za rok 2015

2% dane pre Evanjelickú spojenú školu

2% dane pre Evanjelickú materskú školu

2% dane pre Evanjelickú základnú školu

2% dane pre Evanjelické kolegiálne gymnázium

Vyhlásenie k darovaniu 2% dane bez mena prispievateľa

Vyhlásenie k darovaniu 2% dane s mena prispievateľa


Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Evkogymu 18. 11. 2015

Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Evkogymu 24. 3. 2015

Rozpočet na rok 2015

Výročná správa za rok 2014