Informácie pre rodičov

Informačný list pre rodičov Evanjelickej základnej školy v Prešove v školskom roku 2019/2020

 

Vážení rodičia,

v snahe o zlepšovanie kvality vzdelávania, ale aj o zabezpečenie bezproblémovej a bezpečnej prevádzky Evanjelickej základnej školy v Prešove, si Vás dovoľujeme informovať o niektorých zmenách v prevádzke a ponuke našej školy od nového školského roku 2019/2020. Verím, že ich dodržiavaním spoločne prispejeme k ďalšiemu skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Dochádzka do školy:

  1. Žiaci dostanú, resp. už majú, čipové karty, prostredníctvom ktorých sa pri príchode do budovy prihlásia do elektronickej triednej knihy a pri odchode zo školy sa odhlásia. Zákonný zástupca každého žiaka dostane od triedneho učiteľa prihlasovacie meno a heslo do elektronickej žiackej knižky, ktorú si môže uložiť do svojho mobilu alebo počítača a online skontrolovať, či žiak došiel do školy, resp. kedy zo školy odišiel.
  2. Vstup do EZŠ 1-4 bude umožnený od 06.30 hod. iba žiakom, ktorí budú prihlásení do ŠKD. Títo žiaci sa budú zdržiavať v určenej triede pod dozorom poverenej vychovávateľky. Ostatní žiaci, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, sa pred začiatkom vyučovacieho procesu zdržiavajú vo vestibule školy. Do EZŠ 1-4 a EZŠ 5-9 vstupujú od 07.30, pričom odchádzajú  priamo do kmeňovej triedy.
  3. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny je žiak základnej školy, ktorý sa nestravuje v škole, nie je prihlásený do ŠKD a nenavštevuje ani jeden z ponúknutých krúžkov, povinný opustiť priestory školy do 20 minút (v prípade stravníkov do 40 minút). Žiak zostáva v škole len v prípade, že je zapojený do mimoškolskej krúžkovej činnosti, ktorá bude prebiehať každý deň od pondelka do štvrtka. Dovoľujeme si v tomto smere pripomenúť znenie Školského poriadku EZŠ:

Žiak smie opustiť budovu a areál školy v čase vyučovania stanoveného rozvrhom hodín len s vedomím triedneho učiteľa, resp. iného zodpovedného pedagóga, a len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiaci 1.stupňa smú opustiť budovu školy len v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby, a to na základe vierohodnej (písomnej) žiadosti zákonného zástupcu.

Žiakom nie je dovolené opustiť budovu a areál školy ani počas tzv. voľných hodín, ak o to písomne nepožiada jeho zákonný zástupca. Pri porušení tohto ustanovenia škola za bezpečnosť žiakov nezodpovedá.

  1. V prípade návštevy základnej umeleckej školy bude žiak uvoľnený z ŠKD (nie zo ZŠ!), na písomnú žiadosť zákonného zástupcu (ako v minulom roku), avšak návrat do ŠKD po skončení vyučovania v ZUŠ nebude možný.

 

Krúžková a mimoškolská činnosť:

  1. EZŠ v školskom roku 2019/2020 ponúkne žiakom viac ako 15 krúžkov, ktoré budú vedené pdg. zamestnancami školy v rámci realizácie projektu na podporu rozvoja čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti. Prihlasovanie na tieto krúžky bude možné zrealizovať zapísaním žiaka na nástenke vo vestibule školy do 05.09.2019.
  2. Vzhľadom k tomu, že krúžky budú realizované v rámci projektu, škola nebude vyberať vzdelávacie poukazy. Vzdelávacie poukazy budeme prijímať iba na športové krúžky.
  3. Veríme, že využijete túto ponuku v plnej miere, keďže uvedené krúžky budú realizované spôsoby, ktorý bude rozvíjať najmä čitateľskú, prírodovednú, matematickú a informatickú gramotnosť. Jeden žiak sa bude môcť prihlásiť aj na viac krúžkov. Počet prihlásených na jeden krúžok však bude obmedzený na 20 žiakov.

 

 

Stravovanie

  1. Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, žiak  má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak  je prihlásený, má uhradenú zálohovú platbu za stravovanie (dostatočný kredit na účte), zúčastní  sa vyučovania v základnej škole a odoberie si stravu.  Cena stravného lístka je 1,40€.  Zákonný zástupca  žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: SK50 1100  0000 0029 2784 3336.   
  2. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie,  ktorá bude zúčtovaná zo zálohových platieb (20,00 €).  Bližšie informácie nájdete v prílohách (P1- Zápisný lístok stravníka, P2- Pokyny pre zákonných zástupcov, P3 -Podmienky režimu stravovania v školskom zariadení) alebo priamo u vedúcej školskej jedálne (email: jedaleness@esspo.sk, telefón: 0908 203 176).

Formuláre nájdete na webstránke školy www.esspo.sk v časti Školská jedáleň alebo formuláre pre rodičov.

 

 

Dopravné

Cestovné náklady  na dopravu žiakov ZŠ budú preplácané priamo na účet zákonného zástupcu žiaka uvedený v žiadosti o úhradu, ktorú je potrebné predložiť do 15. septembra 2019. (P4 – Dopravné – žiadosť)

Formulár žiadosti o dopravné nájdete na webstránke školy www.esspo.sk v časti Formuláre pre rodičov.

 

Mobily a iné

Žiak základnej školy má zakázané akýmkoľvek spôsobom používať mobilný telefón, mp3 prehrávače, či iné technické audiovizuálne zariadenia počas vyučovania a činnosti ŠKD (vrátane prestávok). Počas celého vyučovania, služieb Božích a iných akcií školy, musí byť mobilný telefón vypnutý – zapnúť ho môže až po skončení vyučovania, resp. výchovnej činnosti. Škola za stratu alebo poškodenie mobilného telefónu nenesie zodpovednosť. V škole platí absolútny zákaz zhotovovania audio a video nahrávok bez súhlasu vedenia školy.

 

Informácie

Vzhľadom k tomu, že od 01.09.2019 zavádza škola elektronickú triednu knihu, odporúčame rodičom priebežne kontrolovať (ideálne každý deň) prípadné informácie, ktoré budeme poskytovať prostredníctvo elektronickej žiackej knižky.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že každý triedny učiteľ disponuje služobným emailom, prostredníctvom ktorého ho/ju môžu zákonní zástupcovia kontaktovať. Žiadame zákonných zástupcov, aby nevyhľadávali ani nevyužívali súkromné telefónne čísla triednych učiteľov a nekontaktovali ich mimo pracovnej doby, tzn. po 15.30 hod.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nasledujúce zodpovedné osoby:

Školská jedáleň: Martin Švajdová, vedúca školskej jedálne, jedaleness@esspo.sk

EZŠ, 1.stupeň:     Mgr. Jarmila Kočová, zástupkyňa riaditeľa školy pre 1.stupeň, kocova@esspo.sk

ŠKD:                      Mgr. Monika Nemčíková, vedúca vychovávateľka, nemcikova@esspo.sk

EZŠ, 2. stupeň:    PaedDr. Adriana Pancuraková, zást. riaditeľa školy pre 2.stupeň, pancurakova@esspo.sk

ESŠ Prešov:         PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy, riaditel@esspo.sk

 

                                    S pozdravom

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

riaditeľ školy

Organizačné zložky: 
Školský rok: