Informácie a formuláre pre rodičov a žiakov

Formuláre a opatrenia v súvislosti s otvorením školského roku 2020/2021

Materská škola

02.09.2020, 07.00              začiatok riadnej prevádzky materskej školy

Prevádzková doba EMŠ:              07.00-16.00

 

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021. (upresníme 31.08.2020)

 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (EMŠ - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu) alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (EMŠ - vyhlásenie zákonného zástupcu).

 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

 • V prípade, že u žiak je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Semafor pre materské školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

 

Základná škola a školský klub detí

02.09.2020,           08.30     príchod žiakov do školy a do tried bez zákonných zástupcov (rodičia nevstupujú do budovy), otvorenie školského roku prebehne v jednotlivých triedach

09.45      odchod žiakov zo školy (rodičia si žiakov vyzdvihnú pred budovou školy, resp. vo vestibule)

03.09.2020,           07.00      začiatok riadnej prevádzky školy (rodičia odprevádzajú žiakov k budove školy)

                                             vyučovanie podľa rozvrhu hodín v zelenej fáze

Prevádzková doba ŠKD:               07.00-16.00

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. (upresníme 31.08.2020)

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie (EZŠ – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu na začiatku školského roku) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (EZŠ – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti).

 • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.

Semafor pre základné školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu na začiatku školského roku

 

Gymnázium

02.09.2020,      09.00     príchod žiakov do školy a do tried bez zákonných zástupcov, otvorenie školského roku v jednotlivých triedach

     10.15      odchod žiakov zo školy

03.09.2020,      07.00      začiatok riadnej prevádzky školy podľa rozvrhu hodín v zelenej fáze

 

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021. (upresníme 31.08.2020)

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (EKG – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka EKG) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (EKG – Vyhlásenie zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka EKG o bezinfekčnosti).

 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Semafor pre stredné školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu, resp, plnoletého žiaka EKG

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu resp. plnoletého žiaka EKG

 


 

Gymnázium

Prihláška na strednú školu

Potvrdenie o návšteve školy - EKG - vypísané odovzdať triednemu učiteľovi. Ten ho po skontrolovaní dá na sekretariát, pretože sa vyžaduje podpis riaditeľa školy a pečiatka školy.

Potvrdenie o návšteve školy s QR kódom - vytlačíte si po prihlásení na esspo.edupage.org. Nepotrebujete k tomu pečiatku a podpis riaditeľa školy. Návod nájdete tu.

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - EKG

Žiadosť o prestup do EKG

 

Základná škola a školský klub detí

Protokol o zápise

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - EZŠ

Žiadosť o súhlas s prestupom do EZŠ

Prihláška na stravu pre 1. stupeň EZŠ

Prihláška na stravu pre 1. stupeň EZŠ - osobitné

Prihláška na stravu pre 2. stupeň EZŠ

Odhláška zo stravovania

Potvrdenie o návšteve školy - EZŠ - vypísané odovzdať triednemu učiteľovi. Ten ho po skontrolovaní dá na sekretariát, pretože sa vyžaduje podpis riaditeľa školy a pečiatka školy.

Potvrdenie o návšteve školy s QR kódom - vytlačíte si po prihlásení na esspo.edupage.org. Nepotrebujete k tomu pečiatku a podpis riaditeľa školy. Návod nájdete tu.

Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí

Žiadosť o odpustenie príspevku za Školský klub detí

Priepustka z ŠKD

Žiadosť o vyplatenie cestovného

 

Materská škola

Žiadosť o prijatie do Evanjelickej materskej školy

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ - osobitné

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ - dotácia

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ - osobitné, dotácia

Odhláška zo stravovania

Školský rok: