Prevádzka školy od 19.4.2021

Evanjelická materská škola:

od 19.04.2021 riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom): - Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDom.

Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 a kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní. Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

 

Evanjelická základná škola: prvý stupeň + Školský klub detí:

od 19.04.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Zákonný zástupca žiaka, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom): - Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa (formulár 11a). V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDom.

Čestné vyhlásenie (formulár 11a) je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 a kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní. Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

 

Evanjelická základná škola – druhý stupeň - 8. a 9. ročník:

od 19.04.2021 - prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy, rodičov a žiakov.

Zákonný zástupca žiaka, ktorý pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom): Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní) žiaka (AG alebo kloktací PCR) a rodiča (AG), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek.

Žiaci 8. a 9. ročníka majú možnosť (nie povinnosť) sa testovať kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania (najbližšie v piatok 16.04.2021). Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy. V prípade nezáujmu o kloktacie testy, žiaci musia predložiť negatívny výsledok iného typu testu na COVID (AG alebo PCR).

Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDom. Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 a kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní. 

Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

Prezenčné vzdelávanie v období od 19.04.2021 do 23.04.2021 bude realizované v rámci adaptačného procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

  1. Žiakom bude vytvorený mimoriadny rozvrh hodín s prevahou triednických hodín zameraných na adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie aktivity.
  2. Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov.
  3. Prechod na prezenčné vzdelávanie a celkový adaptačný proces sa bude riadiť Metodickým pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, odporúčaniami školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky.

 

Evanjelická základná škola – druhý stupeň - 5. - 7. ročník:

pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. Prezenčné vzdelávanie v škole, v malých skupinách do 5 žiakov pre tých, ktorí sa nezúčastňujú dištančného vzdelávania. O žiakoch zaradených do tejto skupiny rozhodne riaditeľ školy v piatok do 12.00 s platnosťou na nasledujúci týždeň na základe návrhu triedneho učiteľa žiaka. V prípade zaradenia žiaka do prezenčného vzdelávania sa tento typ vzdelávania stáva pre žiaka povinným.

V súvislosti s predpokladaným otvorením prevádzky celého druhého stupňa základnej školy od 26.04.2021, bude žiakom 5.-7. ročníka ponúknutá možnosť (nie povinnosť) testovania kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania (najbližšie v piatok 23.04.2021). Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy. V prípade nezáujmu o kloktacie testy, žiaci musia predložiť negatívny výsledok iného typu testu na COVID (AG alebo PCR).

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:

pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

V súvislosti s predpokladaným otvorením prevádzky nižších ročníkov osemročného gymnaziálneho programu od 26.04.2021, bude žiakom Primy, Sekundy, Tercie a Kvarty ponúknutá možnosť (nie povinnosť) testovania kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania (najbližšie v piatok 23.04.2021). Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy. V prípade nezáujmu o kloktacie testy, žiaci musia predložiť negatívny výsledok iného typu testu na COVID (AG alebo PCR).

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A:

pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A:

od 19.04.2021 pokračuje prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a výsledok negatívneho testu je potrebné zaslať elektronicky triednemu učiteľovi vždy hneď po skončení platnosti posledného 7-dňové potvrdenia o negativite cez EDUPAGE. Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

 

Príkaz RŠ č. 18-2021 - na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách ESSPO od 19.04.2021


Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.