Projekt Gramotnosť

 

Názov projektu: Zlepšiť výsledky a gramotnosť žiakov

Kód ITMS projektu: 312011T101

Cieľom projektu je  zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšenie výsledkov  a kompetencií  žiakov v oblasti funkčných gramotností, vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na rast gramotnosti žiakov - podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia žiakov, budovanie pozitívneho vzťahu k prírodným vedám , využívanie prvkov „objavného“ vyučovania, riešenie úloh obsahujúcich zaujímavé a netradičné prvky, ktoré sú podnecujúce pre žiakov.

 

Charakteristika metódy: Zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu a zlepšenie študijných výsledkov žiakov v oblasti funkčných gramotnosti na základných školách, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov

Cieľová skupina:  1. - 9.ročník

Spôsob realizácie: V rámci ponúknutých atraktívnych krúžkov mimoškolskej činnosti   budú so žiakmi realizované aktivity na podporu a rozvoj  ich matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

Frekvencia realizácie: priebežne počas roka v rámci mimoškolských aktivít

 


 

Obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania