Projekt Inklúzia

Projekt „ Inklúzia“

Zlepšenie školských výsledkov pomocou inklúzie

 

kód ITMS2014+ 312011N614 a na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/236/2018

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľ projektu:    prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov,  projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ:1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.    

 
Obdobie realizácie: 09/2018-08/2021    

Inkluzívny tím - vytvorené pracovné pozície v rámci projektu:

školský špeciálny pedagóg - 100% úväzok: Mgr. Jana Gregová, gregova@esspo.sk
školský psychológ - 50% úväzok - Mgr. Anna Polohová, psycholog@esspo.sk - pozri aj: https://esspo.sk/psychologicke-poradenstvo.html
 
asistenti učiteľa: 3x100% úväzok  - 
Mgr. Kristína Hajdová, hajdova@esspo.sk
Mgr. Mária Sabová, sabova@esspo.sk
Mgr. Gabriela Platková, platkova@esspo.sk