Školské poriadky

Školský poriadok Evanjelického kolegiálneho gymnázia

Školský poriadok Evanjelickej základnej školy

Vnútorný poriadok Školského klubu detí

Školský poriadok Evanjelickej materskej školy

 

Hodnotenie žiakov

V súlade s Usmernením ministra školstva zo 6. apríla 2020 riaditeľ školy informuje zákonných zástupcov a žiakov o spôsobe hodnotenia a klasifikácie vyučovacieho procesu v čase prerušeného klasického vyučovania.

Hodnotenie žiakov EZŠ

Hodnotenie žiakov EKG