Záver školského roka 2019/2020

Slávnostnými službami Božími sme v piatok 26. júna 2020 o 10,30 hod. v Chráme Svätej Trojice v Prešove ukončili tento netradičný školský rok 2019/2020. Triedni profesori odovzdali svojim študentom koncoročné vysvedčenia na triednických hodinách v škole. Služby Božie viedol duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč, PhD., kázňovým slovom poslúžil konsenior ŠZS Mgr. Tomáš Valašík, bývalý absolvent našej školy. Spevom a hrou poslúžila Mgr. Ľudmila Martičková. Na záver sa prítomnému zhromaždeniu prihovoril riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD. Po požehnaní a poďakovaní Pánu Bohu za zvládnutie náročného obdobia sa študenti Evanjelického kolegiálneho gymnázia pobrali na zaslúžené prázdniny, aby nabrali silu do nového školského roka.