Profil absolventa

Ježiš Kristus pred svojím vstúpením na nebesá jasne určil základnú líniu, ktorou sa majú riadiť jeho nasledovníci. Jeho misijný príkaz znel a stále znie: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ (Matúš 28, 19-20a). Pri inej príležitosti z jeho úst zazneli tieto slová: „Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské“ (Matúš 19, 14).

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, ktorá je reformačnou cirkvou, považuje Písmo Sväté za svoj základný vieroučný spis. ECAV sa identifikovala a stále sa identifikuje s potrebou ďalšieho vzdelávania tých, ktorí sa stali prívržencami reformačného učenia – teda samotného Ježiša Krista. ECAV sa hneď od začiatku svojej existencie riadila zásadou: „Vedľa kostola je potrebné postaviť školu, ktorá by zabezpečovala kontinuitu reformačného posolstva.“

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove poskytuje komplexné všeobecné gymnaziálne vzdelanie v dvoch zameraniach:

  • klasické štvorročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky,
  • jazykové osemročné štúdium so zameraním na nemecký jazyk s možnosťou dosiahnutia certifikátu DSD KMK II. stupňa.

Absolvent Evanjelického kolegiálneho gymnázia je všestranne vzdelaným človekom, u ktorého kladieme dôraz najmä na tri faktory:

1. Cirkevný, resp. evanjelicko-kresťanský faktor

Absolvent školy je na veľmi dobrej úrovni oboznámený s evanjelickým a. v. svetonázorom, s jeho etickými, náboženskými, filozofickými aj historickými východiskami. Na základe uvedených skutočností má možnosť (nie povinnosť!) prijatia Kristovej zvesti a evanjelicko-augsburského vyznania kresťanskej viery. Tieto skutočnosti vytvárajú predpoklady pre vznik hodnotového systému aj eticko-morálnych postojov, ktorých výsledkom bude praktický kresťanský život.

Absolvent EKG je slobodná ľudská bytosť, ktorá rozumie potrebe neustálej reformácie svojho života, cirkvi aj spoločnosti. Je schopný konštruktívne kriticky myslieť, čo mu spolu s dostatočnou mierou vedomostí umožňuje zaujať morálne postoje v otvorenej demokratickej spoločnosti, ktorú podporuje. Je pripravený sa angažovať tak v svetskej, ako aj v cirkevnej komunite.

Absolvent EKG odmieta všetky neľudské ideológie, ktoré odporujú kresťanskému svetonázoru, ako aj najlepším tradíciám humanizmu.

2. Gymnaziálny faktor

Gymnaziálny charakter EKG dáva študentovi stredné všeobecné vzdelanie, ktoré ho oprávňuje tak formálne, ako aj obsahovo k štúdiu na akejkoľvek univerzite, alebo vysokej škole bez ohľadu na jej zameranie a to v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Študent si na základe dosiahnutého vzdelania dokáže vybrať svoje budúce povolanie, resp. zamestnanie. Takisto je pripravený na plnohodnotné začlenenie sa do života občianskej demokratickej spoločnosti. Bez ohľadu na svoje budúce pôsobisko má základné filozoficko-teologické, jazykové, prírodovedné, právne, historické a ekonomické poznatky. Na základe týchto vedomostí sa dokáže kriticky a kvalifikovane postaviť k celospoločenským problémom, je schopný sa angažovať v prospech spoločnosti aj svojej komunity. Chápe potrebu celoživotného vzdelávania a dokáže ju aj prakticky realizovať.

3a. Jazykový faktor – 8-ročné gymnázium

Absolvent osemročného certifikátneho štúdia (DSD KMK II. stupňa) dokáže ako skúsený používateľ jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca plynulo komunikovať v nemeckom jazyku. V anglickom jazyku komunikuje na úrovni B1 a B2 vyššie spomenutého Európskeho referenčného rámca. Jeho jazykové schopnosti sú dostatočným predpokladom k univerzitnému, resp. vysokoškolskému štúdiu v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

3b . Jazykový faktor – 4-ročné gymnázium

Absolvent štvorročného klasického štúdia dokáže ako samostatný používateľ jazyka na úrovni B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca plynulo komunikovať minimálne v dvoch svetových jazykoch (ANJ a NEJ). Jeho jazykové schopnosti sú dostatočným predpokladom k univerzitnému, resp. vysokoškolskému štúdiu v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

riaditeľ školy

Organizačné zložky: