Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Zápis do EZŠ

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 31. 8. 2018 dosiahne vek šesť rokov, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

Pri zápise je zákonný zástupca povinný preukázať sa platným občianskym preukazom alebo identifikačnou kartou a predložiť rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa je treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Poučenie (zákon č. 245/2008 Z. z. – školský zákon):

1.        Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

2.        Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje

a.        meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b.        meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.


Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Protokol o zápise

Žiadosť o prijatie do školského klubu detí

Prihláška na stravu v školskej jedálni v školskom roku 2018/2019


Potreby žiaka pre nástup do 1. ročníka EZŠ

Organizačné zložky: 

Take responsibility and speak up – locally and globally