Krúžky

Krúžky ponúkané žiakom 2. stupňa EZŠ v šk. roku 2020/21

 

Názov krúžku

Vedúci

Obsahové zameranie

Cieľová skupina

Mladí herci

Čurlíková Mária, Mgr.

Krúžok je určený všetkým žiakom, ktorí majú záujem pripravovať divadelné  predstavenia a kultúrne programy. Je určený všetkým, ktorí majú záujem  hrať v scénkach, moderovať, pripravovať scenáre, chystať kulisy, vypomáhať v réžii. Budeme zdokonaľovať techniku prednesu umeleckých textov a rozvíjať tvorbu vlastných textov. Spolu sa pokúsime  tvoriť malé divadelné predstavenia, akadémie.

5.-9. ročník zš

prima - kvarta

Pútavá história

Poljaková Júlia, PhDr.

Krúžok zábavnou formou naučí žiakov pracovať s historickými prameňmi. Vytvorením improvizovanej Escape room (Únikovej hry) sa žiaci budú musieť dostať z pracovne M.R. Štefánika, komnaty kráľa Svätopluka, či kajuty Krištofa Kolumba. K úspešnému ukončeniu hry je potrebná tímová práca, logické myslenie, čítanie s porozumením textu a súťažný duch. Okrem hry budú na krúžku premietané dokumenty s historickou tematikou s následnou diskusiou a dotkneme sa rôznych zaujímavých tém.

6.-9. ročník zš

prima-kvarta

Mladí novinári

Martausová Zuzana, Mgr.

Krúžok ponúka žiakom nielen možnosť rozvíjať svoj talent pri písaní vlastných príspevkov - rôznych článkov, rozhovorov, básní. Je to zároveň príležitosť rozvíjať komunikačné schopnosti a kritické myslenie pri spracovaní danej problematiky. Budeme sa venovať základnej orientácii v druhoch médií, ich významu a funkcii, budeme sa zamýšľať nad ich pozitívnymi aj negatívnymi vplyvmi. Keďže reklama má nezastupiteľné miesto v médiách, priestor bude venovaný aj jej. Krúžok bude smerovať aj k produkcii - napr. časopis, správy, reklama atď.

5.-9. ročník zš

prima - kvarta

Človek a príroda

Beňová Lucia, Mgr.

Náplňou krúžku bude spoznávanie našej prírody - rastlín, živočíchov, zaujímavých miest, rôznymi interaktívnymi a inovatívnymi metódami. Oboznámime sa so súčasnými problémami našej Zeme, regiónu a blízkeho okolia. Krúžok bude zahŕňať aktivity zamerané na objavovanie  súvislostí prostredníctvom skúmania, pozorovania a  bádania s cieľom rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k živej i neživej  prírode.

5.-9. ročník zš

prima - kvarta

Môj kamarát počítač

 

Germanová Iveta, RNDr.

Zábavnou a pútavou formou naučiť žiakov programovať v programovacom prostredí Scratch, v ktorom žiaci získajú základné zručnosti programovania, tvorba projektov (hier), bezpečné využívanie rôznych aplikačných a výukových programov v každodennom živote -  rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti pri riešení  rôznych hlavolamov, tajničiek.

6.-8. ročník zš

prima-tercia

Interaktívna matematika

 

Pancuráková Adriana, PaedDr.

Rozvoj logického myslenia žiakov, budovanie pozitívneho vzťahu k matematike, využívanie prvkov „objavného“ vyučovania, riešenie úloh obsahujúcich zaujímavé a netradičné prvky, ktoré sú podnecujúce pre žiakov , riešenie interaktívnych webových úloh, hľadanie krás v rôznych spôsoboch  riešenia hlavolamov a magických úloh, rozvoj čitateľských schopností  podporujúcich rozvoj matematickej gramotnosti

5.-9. ročník zš

prima - kvarta

DOMINO - Vedúci krúžku:  ThDr. Matej Oráč, PhD. (vzdelávacie poukazy)

Športový krúžok - Vedúci krúžku:  Mgr. Martin Joščák (vzdelávacie poukazy)

 

Organizačné zložky: 
Školský rok: